Untitled Document
YÖNETMELİK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Antalya  Büyükşehir  Belediyesi  Toptancı  Hal  Kompleksinde İşyeri Tahsisleri Çalışma İlke Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 


- KISIM 4 -
ÇALIŞMA ESASLARI

 MADDE - 30
Ziraat odalarından alacakları belge ile müstahsil olduklarını ispatlayanlar kendi mallarının tek cins olması halinde 200 Kg en az iki cins olması halinde 500 kg. a kadar olanını  hale uğratmaksızın müstahsil ve diğer pazarlarda ancak perakende olarak satabilirler.

MADDE - 31
Halde kendisine satış yeri tahsis  edilen komisyoncuların hal dışında bizzat kendi adlarına veya başka birisiyle ortaklaşa toptan ve perakende satış yapmaları yasaktır. ( ihracat hariç ) 

MADDE - 32
Kendilerine yer tahsis edilenler istihdam ettikleri şahısların yapacakları işlerden ve neticelerden doğruda doğruya sorumludurlar. Halde satış müsaadesi alanlar  istihdam edecekleri kimselerin listesini Hal Müdürlüğüne ve Hal Müdürlüğü nezdindeki emniyet görevlisine nüfus sureti, ikametgah senedi, savcılıktan iyi hal belgesi, vs. lüzumlu belgeler ibraz edilir. Kendilerine fotoğraflı çalışma kartı verilir.

MADDE - 33
Halde satış müsaadesine haiz özel ve tüzel kişilerin istihdam edecekleri kişilerin emniyetine nizam ve intizamına ve Belediyemiz tembih ve yasaklarına aykırı hareketleri görüldüğü takdirde 24 saat zarfında işlerine son verilir. Çalışma kartları alınır, Halde çalıştırılmazlar.

MADDE – 34
Satış müsaadesi alanlar basılı faturaları başkalarına vermek suretiyle kendi yerlerine ve namlarına mal sattıramazlar, aksine hareket edenler hakkında kanun ve yönetmelikle yazılı cezalar uygulanabileceği gibi tahsis iptali yoluna da  gidilir.

MADDE 35:
Halde kendilerine yer tahsis edilenler bu yerde devamlı satış yapmaya mecburdurlar. Toptancı Haldeki satış yerlerinin kabul edilebilir zorunlu bir sebep olmaksızın otuz (30) günden fazla kapatıldığının belirlenmesi halinde Hal Müdürlüğünce önce ihtar verilip bu durumun devamında da Belediye Encümenince  tahsis hakkı  iptal edilir.

MADDE - 36
Halde satış müsaadesi  verilenler kendilerine gönderilen malları iyi bir şekilde muhafazaya tartı ve satışlarda  herhangi bir yolsuzluğa meydan vermeyecek şekilde hareket etmeye müstahsili zarardan korumak için gerekli tedbirleri almaya kalitesine göre layık olduğu değeri bulmasını temin edecek şekilde hareket etmeye mecburdurlar. Fiyatı düşürmek veya bunu andıran düşüncelerle müstahsilin malını piyasaya arz etmemek veya sürümden çıkarmamak sureti ile malı çürüten bu gibi sebeplerle müstahsile zarar verenler hakkında cezai işlem yapılmakla beraber müstahsilin müracaatı olsun  olmasın  Hal idaresince işlem yapılır. Sabit olduğu takdirde muayene heyetinin kararı ile zarar tazmin ettirilir. Muayene heyeti teknik personel, Hal Zabıta amiri ve Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünden bir   yetkilidir. Bunların verecekleri raporu Hal Müdürü tasdik eder. Mallar çürük ve bozuk olarak gelmiş ise muayene ettirilir. Durum beş nüsha tutanak ile tespit edilerek üç nüshası satış müsaadesi olan satıcıya  diğer nüshası da ait olduğu  müstahsile gönderilir. Sağlığa zararlı olmayanların satışına müsaade edilir. Sağlığa zararlı olanlar imha edilir. Her iki husus  müstahsile  sebepleri ile bildirilir. Müstahsil hesabı cari defterine işlenir.

MADDE - 37
Halde kendilerine satış yeri tahsis edilenler gönderilen her parti mal için satış neticelerini fatura ve bedellerini en geç beş gün içinde müstahsile göndermeye mecburdurlar. Fatura tanzimi mal giriş defterinde ve mal teslimat  fişinde adı gecen  kişiye tanzim edilerek  ödeme     yapılır. Ancak müstahsillerden hale ortak mal işleyenlerden aralarında çıkan bir anlaşmazlık Hal müdürlüğüne intikal ettiğinde satıcı tarafından yapılacak ödeme müşterek cari hesabında adı gecen kişilerin hazır bulunmaları halinde yapılır. Bunun dışındaki ödemelerden satıcı sorumludur. Beş günlük süre içerisinde müstahsil fatura ve bedellerini göndermeyen satıcı hakkında müstahsilin vaki şikayeti üzerine 24 saatlik müddet sonunda ödeme satıcının teminatı çözülerek yapılır. Şayet teminat müstahsil alacağını karşılamıyorsa satıcıya müstahsile olan borcunun tamamını ödemesi için üç gün müddet verilir. Verilen  bu üç günlük mehilde müstahsil alacağını ve teminatı tamamlamayan satıcının tahsisinin iptali yoluna gidilir. Mal bedeli karşılığı çek veya senet verilmesi halinde mal bedeli ödenmiş sayılır.

MADDE - 38
Satış faturaları ve üretici faturalarının eksik veya yanlış tahakkuk ettirilmesinden veya fatura dip koçanının kaybından  halde kendilerine yer tahsis edilenler sorumludur. Bu konuda malı alanlar ile üreticilerden şikayet gelsin veya gelmesin yapılacak kontrollerde satış faturası veya üretici faturasının eksik veya yanlış tahakkuk ettirildiğinin  tespiti  halinde  işyeri hakkında 1608 sayılı kanuna göre 3 günden 15 güne kadar kapatma cezası uygulanır.

MADDE - 39
Halde kendilerine satış yeri tahsis edilenler Hal Müdürlüğünün herhangi bir müstahsil veya tüccarın talebi üzerine kontrol için tutmakla yükümlü olduğu defterleri idareye vermeye mecburdurlar. İstenilen defterleri vermeyenler hakkında yasal işlem yapılır.

MADDE - 40
Halde satılan malların faturasız çıkarılması  veya bu yola tevessül edilmesi yasaktır. Buna uymayan satıcılara 552 sayılı K.H.K., ilgili yönetmeliği ve 1608 sayılı yasaya göre işlem yapılır. Ancak malın üreticisi olduğunu belgeleyen ile malın bozuk veya çürük olmasından mütevellit üreticisine iade edileceği bildiren mallar Hal Müdürlüğünün muavafakatı alınarak çıkarılabilir.

MADDE - 41
Satışa arz edilen malların kap darasının tam olarak düşülmesi mecburidir. Halde kendilerine satış yeri tahsis edilenler kendilerine ait kasalara dara ağırlığı ile markalarını vurmak zorundadır. Eksik tartılmalardan dolayı çıkabilecek  ihtilaflarda Müdüriyet kantarının tartımı esastır. Kantarda tartımının yapılabilmesi için satın alınan malın hal dışına çıkmamış ve istifinin bozulmamış olması gerekir. Malların konulduğu kapların darasının düşülmesinde kiraz, incir, üzüm, çilek, vişne gibi mallar hariç kap boşaltılarak Hal Müdürlüğü kantarında tartılır. Bu tartı esastır. Eksik tartım yapan ve kasa daralarını tam olarak düşmeyenler hakkında 1608 sayılı yasaya göre 3 günden 15 güne kadar kapama cezası uygulanır.

MADDE - 42
Satışa arz edilen her malın alt ve üstünün bir olması esastır. (Yığın halinde ve kamyonla satılan kavun, karpuz da aynı şartlara tabidir.) Altı üstü bir olmayan malları altı üstü bir mallar gibi kasten satış yapanlar veya yaptıranlar yönetmelik esaslarına uymamaktan dolayı cezai işleme tabi tutulurlar.
Malların satış esnasında kalitesine göre kusurlu değerlendirilmesinden satış müsaadesi verilenler sorumludur.
Kiraz, vişne,çilek, üzüm ve şeftali gibi el teması ile bozulacak ve altlarına bakılarak satın alınması imkanı olmayan malların satışlarında kasaları üstündeki numune satış fiyatına esas teşkil eder.
Alıcılar altları üstlerine uygun çıkmayan bu gibi mallar için malın istifinin bozulmamış ve 24 saati geçmemiş olması şartıyla tespit yaptırmak üzere Hal Müdürlüğüne müracaatta bulunabilirler.
Alıcı haklı ise malın iadesine veya  bedelinden tenziline karar verilir. Satış faturası ve dip koçanından  gerekli düzeltmeler yapılarak icabı halinde yer tahsisi sahibine ve üreticiye ceza verilir.

Çürüklü malların satışında faturasında belirtilmek kaydıyla ticari örf ve adete göre satılması uygun olanların satışına müsaade edilir. Ancak çürüklü malların nispeti ve fiyat tenzilinin satış faturasında gösterilmesi mecburidir.                      

MADDE - 43
Toplam satış birimi malın içine konduğu kaptır. Haldeki, dökme mallarda 100 kg, bağ olarak satışlarda da en az 50 bağ toplam satış birimidir. Kilo satışı esastır. Başka bir ölçü birimi ile yapılmaz. Kap ve ambalaj içinde gelen malların satış mahallinde  dökme ile satılması yasaktır. Hal idaresinin muavafakatı alınmaksızın  büyük kaplar içinde gelen malların satış mahallinde dökme suretiyle ve belirtilen miktarlardan  az olmamak üzere küçük kaplara konularak satışı yasaktır. Turfanda sebze ve meyvelerin satışları Hal Müdürlüğünün izni alınmak şartı ile bu hükümlere tabi değildir.

MADDE - 44
                Halde satışı arz edilen ambalajlı malların satışı net ağırlığına göre yapılır. Kap bedeli günün  piyasa değeri üzerinden komisyoncu tarafından depozito tahsil edilir. Alıcı tarafından kabın bozulmamış olarak 7 gün zarfında iadesi halinde kap bedeli geri ödenir.  Boş kaplara ait emanet fişleri alıcısı tarafından kaybedildiği takdirde komisyoncular kapların teslimi anında bu kapların parasını ödemeyip bir hafta müddetle bekleteceklerdir. Bu süre içerisinde faturasına ilişkin fişini getiren ancak kap teslim etmeyen kişiye kap bedeli verilmez ve kap bedeli asıl sahibine ödenir.

MADDE -  45
Boş kapların muhafazasından  Halde satış müsaadesi  alınmış olanlar sorumlu olup, boş kapları 7 günlük depozito süresi bitiminde başlamak üzere 15 gün içerisinde veya günün piyasa değeri üzerinden  kesilen depozito  bedelini ödemek zorundadır. Aksi halde tazmin ile mükellef olurlar. Zarar ve ziyan Hal Müdürlüğünce tespit edilerek ödettirilir, ödenmediği takdirde teminattan verilir. Kime ait olursa olsun Hal Müdürlüğü boş kaplar için yer göstermeye, temin etmeye ve bunları muhafaza etmeye mecbur değildir. Satıcıların parsellerine mal getirmesi için üreticilere verdiği ve üreticilere ait boş kapları boş kasa fişi karşılığında verilmesi ve alınması gerekli olup, belge karşılığı verilmeyen kapların tümü iade edilmemiş olsa dahi fatura tanziminde veya ödeme esnasında iade edilmeyen boş kasa bedeli düşülemez.    

MADDE - 46
               Satıcılar üreticilere üretim masraflarına karşılık teamüle uygun avans verebilirler ve bu avansları üretici adına açılan cari hesap defterlerine üreticinin  imzası    alınmak sureti ile yazmaya mecburdurlar. 

               Verilen bu avans için üreticiye tediye fişi imzalatılır. Bu suretle, avans alan üreticinin malını bu satıcıya getirmeyerek başka bir satıcıya götürmesi durumunda avans veren satıcının müracaatı üzerine Hal Müdürlüğü tedbir için üreticinin mal götürdüğü satıcıya ve üreticiye konuyu tebliğ eder. Alacağın aslı veya miktarı üzerinde ihtilaf mevcut ise Hakem Kurulunca alınacak karara göre gereği yapılır. Hal Müdürlüğünce tebligata ve ihtara rağmen bu alacağın bloke edilmemesinden mal getirilen satıcı sorumludur.  Aksi takdirde hakkında yasal işlem yapılır. 

MADDE -  47
Halde maaş, ücret veya yevmiye ile vazife görenlerden ihtilas, zimmet, rüşvet ve buna benzer hareketlerde bulunanlar veya Hal Müdürünün talebi ile işlerinden el çektirilenler, Başkanlık emriyle alınan veya vazifelerine son verilen memur ve müstahdemler Hal dahilinde satış salahiyetine haiz olanlar tarafından hiçbir surette istihdam edilemezler.

MADDE - 48
Hale gelen malların vasıtalardan Hal dahilindeki satış yerlerine kadar taşınması ve istifi her parselde ve satıcıların yanında çalıştırdığı hamallar tarafından yaptırılır. Bunların alacakları hamaliye ücretleri Hal Hakem  Kurulu üyeleri ve hamalları temsilen iki üyenin iştiraki, ile tespit edilecek, tespit tutanağı Belediye Encümenince tasvip edildikten sonra yürürlüğe girer.

MADDE - 49
Halde çalışan triportör, kamyon, kamyonet vs. araç sürücüleri Müdüriyet emirlerine riayet, etmezlerse  ihtaren bir gün, tekerrüründe 3 gün, 3 defa tekrarında ise Hale girmesi yasaklanır. Verilen cezalar derneğine bildirilir.

MADDE - 50
Hale mal getiren ve Halden alınmış malları işyerlerine taşıyan her çeşit araç sahip ve sürücüleri, nakliyeciler Hal idaresi ve görevli trafik memuru tarafından verilecek emirlere uyarak, gösterilecek yönleri izlemeye, trafiği ve Halin işleyiş tarzını aksatmayacak şekilde park yeri olarak belirtilen yerlerde park etmeye mecburdurlar.

MADDE - 51
               Halde çalışmak isteyen bilumum vasıta şoförleri derneklerine üye olmak zorundadırlar.

MADDE – 52
Halde emniyet ve nizam Hal Müdürlüğünün görevidir. Müdürün talebi üzerine Emniyet nizamı sağlamak üzere Emniyet kuvvetlerinden gerekli  yardım istenir. 

MADDE - 53
Hal dahilinde huzur, asayiş ve emniyeti bozacak şekilde gürültü yapmak vb. harekette bulunmak yasaktır.

MADDE - 54
Halde kendilerine yer tahsis edilenler tretuvar ve mal konulan yerleri temiz tutmaya mecburdurlar.

MADDE - 55
Bozuk ve çürük sebze ve meyveler muayene heyeti raporu ile imha edilir. İmha edilmesine karar verilen malların nakli Hal Müdürlüğünce  bedeli mukabilinde yapılır.

MADDE - 56
                Hale gelen mallar muntazam şekilde istif edilecektir. Sebze ve meyveleri her kim namına olursa olsun ayrılması veya saklanması yasaktır.

MADDE - 57
Görevli personele hiçbir şekilde müdahale edilmez, bunlar hakkındaki şikayet Müdüriyete yapılır.

MADDE - 58
Halde mal alım satımlarında hileli usul ve yollara baş vurulması yasaktır.

MADDE - 59
               İşyerlerinde satılan malların sorumluluğu tahsis sahibine aittir. Sorumluluk fatura tanzimine kadar değil alıcının malı teslim almasına kadardır. Alıcılar vasıta bulana kadar, tahsis sahibi malı muhafazaya mecburdur. Bu süre içerisinde kaybolan veya çalınan mallardan tahsis sahibi sorumludur.

MADDE - 60
Halde kendilerine yer tahsis edilenler işyerlerinde satışa arz ettikleri malları herhangi bir kimse veya firmaya satışından imtina edemezler.

MADDE - 61
               Halin açılış ve kapanış saatleri Hal Müdürlüğünce mevsimlere, günün şartlarına göre tayin edilir. Bu saatler dışında mal çıkışı yapılamaz. Zaruret halinde Müdüriyetten izin alınması gerekir. 

Tahsisli İşyeri Sahibi ve Tahsisli İşyerinde Çalışan Personel ile İlgili düzenlemeler

MADDE - 62
Tahsis sahipleri ve yanlarında çalıştırdıkları personel aşağıda belirlenen kurallara uymak zorundadırlar.

a) Tahsis sahipleri ve yanlarında çalışanlar, 1580 sayılı Belediye Yasası, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimine ilişkin yasa, 80 sayılı Haller yasasının yürürlükteki hükümleri, 552 sayılı K.H.K. Büyükşehir Belediyesi  Hal Yönetmeliği, sanayi ve Ticaret Bakanlığının  konuya ilişkin Yönetmeliği, gıda maddeleri tüzüğü, Belediye Meclis ve Encümen Kararları, İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları ile Hal Müdürlüğünce getirilen düzenlemelere, uymakla zorunludurlar.
b) Yer tahsis sahipleri belediyenin onayı olmadan, satış yerlerinin iç ve dış kısımlarında değişiklik  yapamazlar., ilan, afiş vb. asamazlar. Dükkan levhalarını ve satış listesi panolarını Belediyenin gösterdiği örneğe uygun olarak yaptırmak zorundadırlar.
c) Tahsis yerlerinde sürekli çalışan hizmetliler ( taşıyıcı - parça mal taşıyan sürücüler  yardımcıları da dahil ), Hal Müdürlüğünün belirleyeceği örneğe uygun iş elbisesi temin etmek, giymek ve Müdürlüğün belirteceği tanıtıcı kimlik kartını yakalarına takmak zorundadırlar. Tahsis sahipleri bunların temininden sorumludurlar.
d)  Satış yeri olarak tahsis edilen yerlerin dışına mal konulması, sergilenmesi her ne şekilde olursa  olsun işgal edilmesi yasaktır.
e) Tahsis sahipleri kendileri de dahil olmak üzere satış yerlerinde çalışan tüm personeli gösterir,  Hal Müdürlüğünce belirlenecek örneğe uygun ve gösterilecek yere fotoğraflı, onaylı bir pano asmak zorundadırlar.

  1. Tahsis sahibi, kendisine gelen mala ait üretici mektubu, sevk       irsaliyesi veya menşei (kaynak) belgesini göstermek   zorundadır.

Toptancı Hale Giriş Ücreti, Park Ücreti ve Trafik Akışı ile İlgili düzenlemeler

Madde 63:
Toptancı Hale giren tüm araçlar Hal Müdürlüğü görevlilerince gösterilecek yönleri izlemek, konulan trafik ışık ve kurallarına uymak zorundadırlar. Hale giriş yapan araçlar kendilerine ayrılan yerlerde park etmek veya yükleme, boşaltma yapmak zorundadırlar. Ayrıca  uygunsuz  yerlere park eden araç sahiplerine,   Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta  Yönetmeliği’ nin  8.maddesi gereği park cezası uygulanır. Park cezaları Belediye Meclisince yıllık olarak belirlenir.

Üreticinin Komisyoncu Değiştirmesi

MADDE - 64
Üreticilerin komisyoncu değiştirmeleri halinde;
a)  Üreticinin ilk işe başlaması halinde başka komisyoncu ile üretimiyle ilgili ticari ilişkisi olmadığına dair taahhütname, ikametgah varsa kendine ait araçla ilgili form doldurarak  komisyoncuya üretici olarak kaydedilecektir.
b)  Üretici; daha önce bir komisyoncuya malını getiriyor ise ilk komisyoncusundan üretici çıkış  belgesi istenerek üretici olarak kaydı yapılacaktır.
c)  Yukarıdaki (a) ve (b) bendindeki belgelerin istenmemesi halinde daha önceki komisyoncuların alacaklarının olduğunun ispatlanması halinde son komisyoncu borç tutarını öder

Masraflara İştirak Bedeli

Madde 65:
Yılda bir kez olmak üzere; Toptancı Hal kompleksinde temizlik, aydınlanma, park bahçe bakımı, çevre sağlığının azami korunması, yolların belirli bir standartta ve bakımlı olması için, aylık işgaliye ve kira bedelinin yarısı tutarındaki  bedeli; o yılın Haziran ayı içerisinde Toptancı Hal veznesine yatıracaklardır. Masraflara İştirak Bedeli, ait olduğu  yıl içerisinde ilgili birimlerce (Toptancı Hal Şube Md. ve Emlak ve İstimlak Şube Md.)aylık işgaliye ve kira gelirleri ile birlikte tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Çevre Temizliği ile İlgili Düzenlemeler

MADDE - 66
Tahsis sahipleri satış yerlerinin içini ve dışını temiz tutmak zorundadırlar. Çöp ve atıklarını, Hal Müdürlüğünün belirleyeceği örneğe uygun bidon ve poşetlerde toplayıp, çevreyi kirletmeden, çöp toplama merkezine gidiş güzergahında dökülme ve saçılmaya yol açmadan çöp toplama merkezinin içine boşaltacaklardır.
Hal içerisinde bulunan satıcılar, alıcılar, sürücüler, tahsis yerleri dışındaki işyeri müstecirleri (PTT, bankalar, lokantalar, kahvehaneler, bakkallar, poşet satış yeri, berber, nakliye büroları, vb.) ve çalıştırdıkları kişiler, iş ve ziyaret gereği hale gelen kişileri; çevre temizliği ve çevrenin korunması ile ilgili tüm yasa, yönetmelik, emir, talimat ve kurallara uymak zorundadırlar.
Yerlere tükürmek, çöp ve atık atmak, açık alanları tuvalet gibi kullanmak yasaktır.

Tahsis sahipleri her ayın Pazar günü tahsis yerlerinin içini deterjanlı su ile yıkamak ve ayrıca her perondaki ortak kullanım alanını birlikte yıkamak zorundadırlar.
Hal alanı içerisinde her türlü motorlu ve motorsuz taşıt aracı yıkamak yasaktır.                
Sadece sebze ve meyve atıkları çöp toplama merkezine dökülür. İnşaat vb. atıkların çöp merkezine dökülmesi yasaktır.
Hiçbir kişi ve kuruluş dışarıdan çöp ve atık getirerek Toptancı Hal çöp toplama merkezine boşaltamaz.
Tahsis sahipleri kendilerine gelen malları indirdikleri ve araç üzerinde satış yaptıkları bölgeyi sürekli temiz tutmak zorundadırlar.
Bu yönetmeliğin çevre temizliği ilgili hükümlerine uymayan tüm ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında 80 sayılı Haller Yasasının yürürlükteki ceza hükümleri, çevre Bakanlığının ilgili mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatın ceza hükümleri uygulanır.   

Fiyat Oluşumu ile ilgili Düzenlemeler

MADDE - 67
Toptancı hale gelen malların durumuna ve alıcının talebi doğrultusunda, yaş meyve ve sebzenin kalite ve standardına göre fiyat tespit komisyonu toplanarak yaş meyve sebzenin fiyatı belirlenir.
Fiyat tespit komisyonu; Komisyoncular derneğinden 2 temsilci, Tüccarlar derneğinden 2 temsilci, Tüketici Koruma Derneğinden 1 temsilci, Ziraat Odasından 1 temsilci, Üretici Birliğinden 1 temsilci, Ticaret ve Sanayi Odasından 1 temsilci, Hal Müdürlüğünden 1 temsilci olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur.
Bu komisyon Toptancı Hal’in açık olduğu her gün saat 9.00 da Hal Müdürlüğü idari binasında toplanarak çalışmalarını yapar, çoğunluk aranmaksızın  toplantıya iştirak eden temsilcilerin tespit ettiği fiyat,  Hal Müdürünün onayı ile geçerlilik kazanır.

MADDE -68
Komisyoncular ; fiyat tespit komisyonunca belirlenen fiyatların ve tolerans sınırlarının altında fatura ve irsaliyelerine yazamazlar. Bu duruma aykırı davrananlar hakkında ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Büyükşehir Encümeni tarafından gerekli işlem yapılır.

MADDE - 69
Satılan malı komisyoncu 1.sınıf mala 2. sınıf ve çıkma faturası düzenleyemez. Bunun tespiti durumunda 552 sayılı K.H.K.1608 sayılı yasa gereği işlem yapılır.

 

MADDE - 70
               Fiyat tespit komisyonunca belirlenen mal bedelleri Hal Müdürlüğünce liste haline döndürülür. Ayrıca bu liste elektronik panoya işlenerek halkın görmesi sağlanır. Toptancı Hal Müdürlüğü denetim ve ekiplerinin çalışmalarında aynı günkü fiyat listesi değerlendirilir.

Pazarcı Ardiyeleri

MADDE - 71
Adına yer tahsis edilmeyen komşu il ve ilçelerimiz de pazarcılık yapan kendi nam ve hesabına yaş sebze ve meyve ticareti yapan özel ve tüzel kişiler;
a)  Toptancı Halden almış oldukları malların kap değiştirme ve tasnifini yapmak üzere Hal Müdürlüğü tarafından yağmur ve güneşe karşı gerekli önlemlerin alındığı yer gösterilir. Bu işlemi yapmak üzere gösterilen yer haricinde mal yapmaları yasaktır.
b)  Hal çıkış kapısında bu gösterilen yeri kullanmaları nedeniyle bedeli Belediye tarafından belirlenmiş olan işgaliye ücreti öderler.
c)   Bu gösterilen yerde hiçbir özel ve tüzel kişilik hak talep edemez.
d)Pazarcılar Hal Müdürlüğünün almış olduğu önlemlere uymak zorundadır.

Ses Cihazları

MADDE - 72
Hal içerisinde resmi yada özel duyurular ses yayın aracı ile yapılır. Duyurulardan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince her yıl belirlenecek tarifeye göre ücret alınır.

Tahsis Yerleri dışındaki İşyerleri

MADDE - 73
Hal içerisinde çalışmalarına izin verilen bürolar, PTT idareleri, banka, lokanta, kahvehane, büfe, dükkan, otel, genel tuvaletler vb. yerler Devlet İhale Yasasına göre Belediyenin ilgili birimince kiraya verilirler.

 Ancak bu yerlerin ilgilileri ve diğer çalışanları bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.

Taşımacılık işi yapan bürolar Toptancı Hal alanlarını nakliyat garajı gibi kullanamazlar.   

 

Hal İçerisinde Motorlu ve Motorsuz Taşıtlarla Mal Taşıma ve Halden Şehir İçine Mal Taşıma ile ilgili Düzenlemeler

MADDE -  74
Hal içerisinde parça mal taşıma işleri örneğini Hal Müdürlüğünün belirleyeceği araçlarla yapılır. Bu araçlar tahsis yerlerine bağlı olarak hizmet verirler. Hal Müdürlüğünün belirleyeceği örneğe uygun olarak plakalanan  bu araçlar sadece Hal içerisinde parça mal taşıma işinde kullanılır.
Halden mal satın alanlar, bu malların, sevkıyatını  kendilerine motorlu araçla Halden şehir içine mal taşıma izni verilen araçlarla yaparlar. Halden şehir içine mal taşıyan kişilerin araç plakalarını Hal Müdürlüğüne bildirilmeleri ve vergi dairesine vergi mükellefi olarak kayıtlı olmaları zorunludur.
Bu araçlar Halde kendilerine ayrılan yerin dışında yükleme veya boşaltma yapamazlar, park edemezler.
Bu araçlardan her yıl Belediye ENCÜMEN’ ince  belirlenecek miktarda günlük veya aylık abonman Hale giriş ücreti alınır.
Dernek veya birliğe bağlı olarak çalışan bu araçların, plakaları, sahipleri ve sürücüleri ile ilgili bilgiler Hal Müdürlüğünce kayıt altına alınır. Bu araçlara ayrıca Hal Müdürlüğünün göstereceği örneğe uygun olarak özel plaka takılır.

Halde Güvenlikle İlgili düzenlemeler

MADDE -  75
Her tahsis sahibi ve diğer kiracılar , ilgili yönetmelik hükümlerine göre Hal Müdürlüğünce belirlenen bir yangın söndürme cihazını işyerlerinde bulundurmak zorundadırlar.
Peronlardaki yangın dolabı, hortum, lansı ve musluklarının  kırılmasından, bozulmasından, tahrip edilmesinden, her perondaki tahsis sahipleri birlikte sorumludurlar. Tahrip olması ve kaybolması durumunda her perondaki tahsis sahipleri birlikte bu malzemelerin yenisini yerine koymak zorundadır.
Tahsis sahipleri gece-gündüz yangın musluklarının önünü açık tutmak zorundadırlar.
Tahsis sahipleri, işyerlerinin içinde ve çevresinde boş kasa vb. yanıcı madde bulunduramazlar.
Hal içerisinde araçtan araca yakıt çekmek, açıkta ateş yakmak, yanıcı patlayıcı madde bulundurmak yasaktır. Hal içerisinde tahsis yerlerinde ve boş kasa depolarında çalışma saatleri dışında kimse kalamaz ve yatamaz. Geçerli bir gerekçe gösterilmek koşuluyla çalışma saatleri içerisinde Hal Müdürlüğünden yazılı izin alınarak en geç saat 20.30 kadar günlük işlerini tamamlamak üzere en çok iki kişi tahsis yerinde kalabilir.
Tahsis sahipleri kalorifer, elektrik ve su tesisatları ile dükkanda boya, badana renkleri dahil herhangi bir değişiklik ve ek yapamazlar.
Tahsis yerlerinde ve boş kasa depolarında her türlü soba vb. ısınma aracı kullanılmaz. Tahsis yerlerinde elektrik tesisatı kapasitesinin üzerinde tehlike yaratacak şekilde aydınlatma cihazı kullanılmaz.

Hal Dışı Satışlarla İlgili düzenlemeler

MADDE - 76
Kayıt altına alınmadan ( Toptancı Halden geçirilmeden ) satışa sunulan mallarla  ilgili olarak 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 4367 sayılı Kanun ile Sanayi ve ticaret Bakanlığınca çıkarılan 28.12.1997 tarih ve 23214 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren konuya ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır.

Semt Pazarları ve Sergiler

MADDE - 77
Antalya Büyükşehir Belediyesi  içerisinde bulunan alt belediyeler sabit ve seyyar  Pazar yerlerinde, yaş sebze ve meyve sergi yerlerinde Toptancı Hal Müdürlüğünün denetim ve ekiplerinin denetim çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla gerekli düzenlemeleri sağlayacaktır. Sabit ve seyyar Pazar yerlerinde pazarcı ve üreticilerin satış bölümlerinin ayrılması sağlanacaktır.
Pazar yerinde ve sergilerde satıcılar;
a) Satıcılar; Pazarcılar Odasından pazarcı belgesi, Ziraat Odasından üretici belgesi yada Ticaret Odasından üyelik belgesi bulunduracaktır.
b) Yaş meyve ve sebze satış yerlerinde ve semt pazarlarında kuru soğan, patates yada meyve satışı yapan pazarcılarda en fazla 3 gün öncesine ait Hal çıkış faturasını görünür bir yerde bulundurmaları zorunludur.
c) Yeşillikçi ve sebze satıcılarında en fazla 1 gün öncesinin Hal çıkış faturasını bulundurmaları   zorunludur.
d)  Üreticilerde 30. maddede belirlenen miktarları aşamazlar.
Yukarıda belirtilen kurallara uymayan üretici, pazarcı ve sergi sahipleri hakkında yasa ve yönetmeliklerce belirlenen işlemler yapılır.

MADDE - 78
Sabit veya seyyar semt pazarlarındaki satıcıların üretici iseler Ziraat Odasına, Pazarcı iseler Pazarcılar Odasına üye olmak zorundadırlar. Bu üyelikleri ile ilgili olarak belge yada kimliği sürekli yanında bulundurmak zorundadırlar.
Pazar yerlerinde Toptancı Hal birimlerinin görev yapmasını engelleyenler, zorluk çıkaranlar yada belgelerini denetim birimine ibraz etmeyenler hakkında gerekli işlem yapılır.

Sevkıyatçılarla İlgili Düzenlemeler

MADDE - 79
İlçe yada belde hallerinden büyük kentlere sevk edilmek üzere yaş meyve sebze sevkiyatı  yapanlar, almış oldukları o malları yüklemiş oldukları aracın eksiğini tamamlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksine girmeleri halinde; çıkış kapısında girişteki yükün başka Halden çıktığını gösteren onaylı faturası olmak koşuluyla sadece bizim Halimizden almış oldukları mal değerlendirilecektir.

Geri