Untitled Document
YÖNETMELİK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Antalya  Büyükşehir  Belediyesi  Toptancı  Hal  Kompleksinde İşyeri Tahsisleri Çalışma İlke Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 


- KISIM 1 –

GENEL HÜKÜMLER

GENEL HÜKÜMLER

Yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi ve toptancı halleri hakkında; 11 Haziran 1998 tarih ve 4367 sayılı kanun ve 24. 06. 1995 ve 552 sayılı yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi ve Toptancı Haller hakkında Kanun hükmünde Kararnamenin 19. Maddesine atfen hazırlanan 28. 12. 1997 tarih ve 23214 Sayılı Resmi Gazetede Sanayi ve ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren “ Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik “ in 30. Maddesine dayanılarak Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yönetmelik hazırlanmıştır.

Amaç ve Kapsam

MADDE - 1
Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı halinde hal esnafının ve diğer şahısların işlerini kolaylaştırmak, üretici ve tüketiciler ile yaş sebze meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını eşit şekilde korumak, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toptan yaş sebze ve meyve satışının belediyenin denetimi gözetimi altında yapılmasını temin etmek, toptancı halin belediyemizce yönetimini sağlamak, halde bulunan satış yerlerinin kimlere ne suretle tahsis edileceğini, kendilerine satış yeri tahsis edilenlerle yanlarında çalışanların ve diğer şahısların hangi hususlara uyacakları ve ne gibi niteliklere sahip olacakları, satış işlemlerinin ne şekilde yapılacağı üretici ile halden mal alanların hak ve menfaatlerinin ne şekilde korunacağı, halin emniyet düzeninin nasıl sağlanacağı, bu yönetmelik hükümlerine uymayanlara ne gibi cezaların verileceği hususlarını kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

MADDE – 2

  1. Bu yönetmelik Toptancı hallerin sureti idaresi hakkında 12.09.1960   tarih ve 80 sayılı kanun,

  2. Yaş sebze meyve ticaretinin düzenlenmesi ve toptancı haller hakkında 24.06.1995 tarih 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,

  3. 12.09.1960 tarih ve80 sayılı kanun, 552 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik   yapılması hakkında 03.11.1995 tarih ve 4128 sayılı kanun,

  4. Yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi ve toptancı halleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 11.06.1998 tarih ve 4367 sayılı kanun 28.11.1997 tarihinde resmi gazetede yayınlanan toptancı hallerin yönetim ve işleyişi hakkındaki yönetmelik,

  5. 11.09.1998 tarih ve 23460 sayılı Resmi Gazetede Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren Hal Zabıtası Teşkilatı Personelinin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik,

  6.   26.08.1998 tarih ve 23445 sayılı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Toptancı hal Hakem Kurulları Yönetmeliği,

  7.  26.08.1998 tarih ve 23445 sayılı resmi gazetede Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı tarafından yayınlanan Toptancı Hallerin Yönetim İşleyişi Hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik,

  8.  1580sayılı yasanın 15. maddesinin 58. Fıkrası,

  9.  Belediye Tahsilat yönetmeliği ve 13. 1. 93 gün 21464 sayılı Resmi Gazetede yayından         değişiklik yapan 10. Maddesi,

  10. İlgili diğer kanun, yönetmelik, genelge ve talimatlara göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE - 3

Bu yönetmelikte geçen

Belediye....................:     Antalya Büyükşehir Belediyesi

Yönetmelik...............:     Antalya Büyükşehir Belediyesi hal yönetmeliğini

Toptancı Hal............:    Her türlü yaş sebze ve meyvenin toptan alım ve   satımının yapıldığı  Antalya
Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halini    

Mal ...........................:      Ticaret konusu her türlü yaş sebze ve  meyveyi 

Satıcı.........................:   Toptancı halinde kendilerine usulüne uygun yer tahsis edilen ve bu yerlerde toptan  yaş sebze meyve satışı yapan üretici,üretici birliği, komisyoncu ve kendi nam ve hesabına olmak üzere yaş  sebze, meyve ve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel  kişileri, 

Üretici.......................:  Ticaret konusu her türlü yaş sebze ve meyveyi üretenleri

Komisyoncu..............:   Toptancı hal de yaş sebze ve meyvelerin toptan satışı amacıyla kendi adına müvekkili hesabına  komisyon esası üzerinden çalışan kendilerine işyeri tahsis edilen meslek      sahiplerini,       

Sevkiyatçı Tüccar....:    Toptancı halde yaş sebze ve meyvelerin toptan alımı ve satımı amacıyla kendi namına, müvekkili adına ambalaj ve sevkiyat yapabilen ve kendilerine işyeri tahsis edilen gerçek ve tüzel kişileri, 

Semt pazarı..............:     Her   türlü   yaş  sebze,   meyvenin  üretici  olmayanlar   tarafından perakende satışının yapıldığı Belediyeler tarafından kurulan yerleri,

Üretici birliği............:  Yaş meyve ve sebze üretimi ve ticareti ile uğraşan üreticilerin oluşturduğu birlikler.

Üretici pazarı...........:  Her  türlü  yaş  sebze,  meyvenin  üreticilerce  perakende   satışının yapıldığı yerleri

Pazarcı......................:    Adına yer tahsis edilmeyenler halden mal alarak Merkez il, ilçe ile çevre il ve ilçelerin  pazarların da perakende satış yapmak üzere toptan mal alan kimseyi

Acık İşyeri................:   Belediyemizce işletilen toptancı hallerde boş durumda bulunan açık işyerlerini    

Bakanlık Yönetmeliği: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Toptancı Hallerin   Yönetim ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğini

Bakanlık.....................:    Sanayi ve Ticaret Bakanlığını ifade eder.

Geri